Utveckling
 
Produkter
Kundsidor

Alkoholelimination

Etanol är den alkohol som finns i alkoholdrycker.

Intag och upptag
Den etanol som intas genom munnen tas upp dels i magsäcken (10 %), dels i tunntarmen (resterande 90 %). Om det finns mat i magsäcken fås en lägre absorptionshastighet och detta ger en fördröjning av upptaget. Fördröjningen är längre för kolhydrater än för fett och proteiner. Olika alkoholkoncentrationer ger olika snabbt upptag. Snabbast upptag ses vid alkoholdrycker med 10-30 volymprocent alkohol. Men fler faktorer spelar in, bland annat vad det är för typ av dryck. Öl upptas långsammare än brännvinsspädningar med samma alkoholhalt. Maximal koncentration uppnås oftast efter 15 minuter.

Elimination
Levermetabolismen av etanol står för 90 % av eliminationen med hjälp av huvudsakligen alkoholdehydrogenas där kofaktor NAD+ reduceras till NADH, men också via CYP2E1. Eliminationshastigheten är konstant då etanolhalten i helblod är minst 0,2 mg/g (i vardagligt tal: "0,2 promille", dividera med 0,0363 resp. 0,0376 för att få S-etanol/P-etanol uttryckt i mmol/l för rättsligt resp. vetenskapligt bruk). Eliminationen vid lägre koncentrationer sker enligt koncentrationsberoende hastighet. Alkohol försvinner också via urin och utandning. Fördelningen mellan blod och lungor är konstant vid en given temperatur, och detta är anledningen till att etanolkoncentrationen i blodet kan uppskattas genom ett utandningstest (märk: Polisen har dels ett sållningsinstrument dels ett bevisinstrument).

Maxkoncentrationen
Den teoretiska maxkoncentrationen (blir i själva verket något lägre, på grund av att absorptionen är utsträckt i tiden) kan beräknas genom volym, alkoholhalt och kroppsvikt.

Reservation för fel
Använd den här kalkylen med försiktighet, eftersom den kan innehålla direkta felaktigheter och eliminationshastigheten är starkt individberoende. Chansa aldrig i trafiken och använd absolut inte den här kalkylen för att kontrollera om du kan köra bil! (Tänk också på att du kan vara en sämre bilförare en tid efter att all alkohol eliminerats.)

Sprit (40 %) i cl:
Vin (13 %) i cl:
Starköl (5 %) i cl:
Kroppsvikt i kg: